مقالات

موارد استفاده از شبیه سازها

آموزش از مهم‌ترین عوامل پیشرفت بشر در جوامع و زما‌نهای مختلف بوده است. با این وجود و در عصر حاضر که سرعت پیشرفت بشر در علوم مختلف بی سابقه است، هنوز هم در تمام دنیا آموزش به صورت برابر و باکیفیت مطلوب وجود ندارد. امروزه آموزش مجازی یک روش آموزشی مفید و استاندارد است که […]

موارد استفاده از شبیه سازها Read More »

مزیت استفاده از شبیه سازها

مزیت استفاده از شبیه سازها

مزاياي فني : باتوجه به خطرات شناخته شده در محیط کار، الزامات ايمني برای كمک به كارفرمايان و كارگران براي محافظت از آنها در برابر خطرات ايجاد شده است. برای تهیه يک برنامه ايمني موثر، روشهاي كار ايمن، آموزش براي پرسنل واجد شرايط بايد کلیه سیستم ها و تجهیزات مورد ارزيابي قرار گیرد تا مشخص شود

مزیت استفاده از شبیه سازها Read More »

شبیه ساز چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

با ظهور فناوری جدید مانند کامپیوتر و به دنبال آن اینترنت در عرصه ی آموزش محیطهای یادگیری جدیدی مانند محیطهای الکترونیکی به وجود آمده است. یکی از روشهای آموزشی موثر در این محیطها روش شبیه سازی می باشد دراین روش ها فرایندهایی که در جهان واقعی اتفاق می افتند تقلید می شوند. شبیه سازی ها

شبیه ساز چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ Read More »

شبیه ساز چیست و چرا به آن نیاز داریم؟
پیمایش به بالا